Ako sa môžem zamestnať?

O zamestnanie sa môže uchádzať osoba, ktorej bolo poskytnuté dočasné útočisko. V prípade zamestnania tohto štátneho príslušníka tretej krajiny sa nevyžaduje potvrdenie o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta, ktoré zodpovedá vysokokvalifikovanému zamestnaniu, ani potvrdenie o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta či povolenie na zamestnanie. Zamestnanie môže byť formou pracovného pomeru (t.j. na pracovnú zmluvu) alebo formou dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru.

V prípade ak zamestnávateľ zamestnal osobu, ktorá ma udelené Dočasné útočisko, musí túto skutočnosť oznámiť príslušnému ÚPSVaR formou tzv. informačnej karty.