Dotácia pre deti

Dieťaťu utečenca, azylanta, alebo iného cudzinca legálne sa zdržiavajúceho na území SR, ktoré bude navštevovať materskú školu alebo základnú školu a splní podmienky pre poskytnutie dotácie (zúčastní sa výchovno-vzdelávacieho procesu v materskej škole alebo vyučovania v základnej škole, odoberie stravu a patrí do niektorej z oprávnených skupín detí), je možné poskytnúť aj dotáciu na stravu.

  1. Túto dotáciu je možné poskytnúť deťom z domácností, ktoré poberajú pomoc v hmotnej núdzi alebo navštevujú materskú školu alebo základnú školu a v materskej škole alebo v základnej škole je najmenej 50 % detí z domácností, ktorým sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi,
  2. Rodine, ktorá nepožiadala o poskytnutie pomoci v hmotnej núdzi, resp. o poskytnutie pomoci v hmotnej požiadala až po začlenení dieťaťa do výchovno-vzdelávacieho procesu, môže byť dotácia na stravu poskytnutá v prípade, ak dieťa navštevuje základnú školu, alebo posledný ročník materskej školy aj z titulu, že zákonný zástupca dieťaťa si na toto dieťa nemôže uplatniť tzv. zvýšený daňový bonus podľa § 33 ods. 1 písm. c) zákona č. 595/2003 o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.

Na poskytnutie dotácie na stravu je potrebné sa informovať pri zápise dieťaťa do materskej školy alebo základnej školy, pričom zriaďovateľ školy príp. úrad usmerní rodiča k ďalšiemu postupu.

Deťom z Ukrajiny integrovaným do škôl v súlade so zákonom o dotáciách za splnenia jeho podmienok bude možné poskytnúť od mesiaca september 2022 aj dotácie na školské potreby.