Čo robiť v prípade, ak maloletý príde bez sprievodu?

V prípade maloletých bez sprievodu, inými slovami detí, ktoré nie sú občanmi Slovenskej republiky a nachádzajú sa na Slovensku bez sprievodu rodiča alebo inej plnoletej osoby, ktorej by mohli byť zverené do starostlivosti, sa Slovenská republika riadi platnou legislatívou (slovenskou i európskou). Ak sa rezort práce o takomto dieťati dozvie, orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, v ktorého obvode sa dieťa nachádza, je povinný bezodkladne podať súdu návrh na vydanie neodkladného opatrenia, zabezpečiť uspokojenie základných životných potrieb dieťaťa a jeho prijatie do centra pre deti a rodiny. Proces je veľmi rýchly.

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny priamo komunikuje s úradmi a zariadeniami. Okrem iného koordinuje obsadzovanie voľných miest v centrách pre deti a rodiny. V aktuálnej situácii má ústredie pripravené centrá pre deti a rodiny pre maloletých bez sprievodu, ktoré sa o nich postarajú. Ich kapacity boli rozšírené.

Ústredie práce ďalej v tejto veci stanovuje úlohy pre úrady práce, spravuje voľné kapacity, riadi prevozy detí, rieši problematické situácie.

V prípade ak neplnoletá osoba prišla na Slovensko bez sprievodu zákonného zástupcu, ale má na Slovensku iného plnoletého príbuzného (súrodenca, starých rodičov) je potrebné cez príslušný Úrad práce sociálnych vecí a rodiny vybaviť zverenie dieťaťa do starostlivosti týchto osôb. Žiadosť sa vybavuje na úrade práce sociálnych vecí a rodiny a o zverení do starostlivosti rozhoduje súd v lehote do 30 dní. Až potom môže takéto dieťa získať štatút dočasného útočiska.