Kto, ako a kde môže žiadať o dávku v hmotnej núdzi?

Cudzinec prichádzajúci z Ukrajiny, ktorý sa úradu práce, sociálnych vecí a rodiny preukáže preukazom cudzinca žiadajúceho o poskytnutie dočasného útočiska, resp. dokladom o tolerovanom pobyte na území SR s označením „ODÍDENEC” spĺňa podmienku na poskytnutie pomoci v hmotnej núdzi.

Žiadosť na posúdenie nároku na pomoc v hmotnej núdzi podáva Ukrajinec na úrade, v ktorého územnej pôsobnosti sa nachádza. V Košiciach môže tento typ žiadosti podať žiadateľ na úrade na Staničnom námestí 9, ako aj na Popradskej 74.

Utečencom z Ukrajiny patrí základná dávka aj príspevky v rovnakom rozsahu a za rovnakých podmienok, ako u občanov SR. Jedinou výnimkou je príspevok na nezaopatrené dieťa, ktorý bude patriť na každé dieťa vo veku, v ktorom by inak plnilo povinnú školskú dochádzku, aj keď ju v súčasnosti neplní.

Cudzinci, ktorí budú ubytovaní na základe zmluvy o ubytovaní, nesplnia podmienky na poskytovanie príspevku na bývanie.

Pri určovaní okruhu spoločne posudzovaných osôb sa za členov domácnosti budú považovať iba osoby, ktoré sa nachádzajú na území SR.

 

Pomoc v hmotnej núdzi slúži, ako finančná pomoc pre tých, ktorí nie sú schopní zabezpečiť si základné životné podmienky a nedokážu si príjem zvýšiť vlastným pričinením. Za tieto osoby možno v súčasnosti považovať aj osoby, ktoré utekajú pred vojnovým konfliktom na Ukrajine. Výška pomoci závislostí od počtu členov domácnosti a ich situácie.

Pomoc v hmotnej núdzi možno poskytovať aj cudzincom, ktorí sa preukážu dokladom o pobyte na území SR s označením „ODÍDENEC” alebo preukazom cudzinca žiadajúceho o poskytnutie dočasného útočiska.

O pomoc v hmotnej núdzi možno požiadať na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny, kde bude cudzincovi poskytnuté potrebné poradenstvo. Miestne príslušný úrad na posúdenie nároku na pomoc v hmotnej núdzi je úrad, kde sa cudzinec zdržiava.

Je možné požiadať aj o dotáciu na stravu pre dieťa. Na poskytnutie dotácie na stravu je potrebné sa informovať pri zápise dieťaťa do materskej školy alebo základnej školy, pričom zriaďovateľ školy príp. úrad usmerní rodiča k ďalšiemu postupu.

Výšku príspevkov nájdete tu

Žiadosť o poskytnutie pomoci v hmotnej núdzi nájdete tu (UA/SK):

Viac užitočných informácií nájdete na tomto príspevku