LEX UKRAJINA

Od 30. marca 2022 je účinný zákon č. 92/2022 o niektorých opatreniach v súvislosti so situáciou na Ukrajine /Lex Ukrajina/. V súvislosti s tým dochádza k zmenám v zákone č. 480/2022 o azyle a  v zákone č. 404/2011 o pobyte cudzincov.

Zákon o azyle:

 • mení sa označenie preukazu odídenca – pôvodné  označenie „ODÍDENEC”  sa mení na „DOČASNÉ ÚTOČISKO” Doteraz vydané preukazy sa nebudú meniť a ostanú naďalej platné;
 • ak nebude možné umiestniť odídenca do humanitného centra alebo do iného azylového zariadenia a nebude sa poskytovať ani príspevok oprávnenej osobe za jeho ubytovanie, poskytnú sa odídencovi prostriedky na získanie ubytovania na úrovni humanitného centra;
 • ustanovuje sa povinnosť odídencovi, ak sa ubytuje mimo azylového zariadenia, bezodkladne písomne oznámiť túto skutočnosť azylovému zariadeniu, v ktorom bol naposledy evidovaný, alebo ministerstvu vnútra,
 • upravujú sa ustanovenia týkajúce sa poskytovania príspevku za ubytovanie odídenca; tento príspevok bude obciam vyplácať ministerstvo vnútra, ktoré zverejní vzory príslušných dokladov.
 • rozširuje sa okruh oprávnených osôb, resp. ubytovateľov a ďalšie podrobnosti súvisiace s poskytovaním príspevku. Návrh zákona zároveň zavádza strop sumy príspevku, ktorý bude možné vyplatiť s ohľadom na počet obytných miestností konkrétnej nehnuteľnosti;
 • zákon zavádza možnosť čerpania príspevku aj na právnické osoby nepodnikateľov, ktorí vlastnia ubytovacie zariadenia;
 • žiadateľom o azyl, ktorí sú štátni príslušníci Ukrajiny, a ich rodinným príslušníkom, sa umožní vstupovať do pracovnoprávneho vzťahu ihneď po požiadaní o azyl (pre ostatných žiadateľov je to možné až po 9 mesiacoch).

 Zákon o pobyte cudzincov:

 • predlžuje sa platnosť udelených prechodných pobytov, trvalých pobytov a tolerovaných pobytov, ktorá by inak skončila počas mimoriadnej situácie,
 • upravuje sa použitie zákonných lehôt (niektoré lehoty bude možné odpustiť a lehoty záväzné pre policajný útvar sa na konanie o pobyte nebudú vzťahovať),
 • odídenci môžu zmenu adresy pobytu hlásiť na obci/mestskej časti – ohlasovne získajú prístup do informačného systému PZ – Evidencia cudzincov.
  • ohlasovne, ktoré prístup do systému nemajú, vyznačia zmenu adresy pobytu odídenca na jeho doklade o tolerovanom pobyte a ihneď o zmene adresy informujú príslušný policajný útvar,
  • ohlasovne s prístupom do systému vyznačia zmenu adresy priamo v systéme a súčasne vydajú odídencovi nový doklad o tolerovanom pobyte s aktuálnou adresou.
  • pre účel hlásenia zmeny adresy pobytu bude odídenec predkladať ohlasovni doklad o tolerovanom pobyte a doklad/potvrdenie o zabezpečení ubytovania od ubytovateľa.
 • zavádza sa možnosť pre štátneho príslušníka tretej krajiny, aby po vstupe na naše územie mohol požiadať o dobrovoľný návrat do domovskej krajiny, pričom policajný útvar mu na tento účel môže vydať cudzinecký pas.