Príspevok na ubytovanie odídencov

Aktuálna novela zákona o azyle účinná od 30. marca 2022 okrem iného upravuje poskytovanie príspevku za ubytovanie osôb s udeleným štatútom dočasného útočiska.

Žiadosti o príspevok budú môcť občania podávať prostredníctvom mestských častí. Kontakty na jednotlivé mestské časti nájdete tu. (https://www.esluzbykosice.sk/samosprava)

Výška príspevku vyplateného príspevku za ubytovanie bude závisieť od veku ubytovaných osôb (za maloleté osoby sa budú považovať osoby mladšie ako 15 rokov.

Príspevok sa bude vyplácať  vo výške:

  • 7 eur za jednu noc ubytovania odídenca, ak ide o fyzickú osobu, staršiu ako 15 rokov,
  • 3,50 eura za jednu noc ubytovania odídenca, ak ide o fyzickú osobu, mladšiu ako 15 rokov.

Kto má nárok na príspevok?

Na príspevok za ubytovanie majú nárok osoby a subjekty, ktoré neposkytujú ubytovanie na základe živnostenského oprávnenia, teda:

  • vlastníci  bytov a rodinných domov.
  • tzv. ubytovacie zariadenia určené na krátkodobé ubytovanie/podmienkou je, že ide o nepodnikateľské subjekty/;
  • obce a vyššie územné celky/ ak ubytovanie poskytnú bezodplatne priamo alebo prostredníctvom svojej rozpočtovej alebo príspevkovej organizácie/.

Podmienky získania príspevku

Uzavretie zmluvy o poskytnutí ubytovania medzi majiteľom nehnuteľnosti a odídencom je základnou podmienkou získania príspevku. Odídencom je osoba so štatútom dočasného útočiska. Prenajímateľ po uzatvorení zmluvy túto predloží obci. Po skončení každého kalendárneho je prenajímateľ povinný predložiť obci aj výkaz o počte nocí, za obdobie kedy skutočne poskytoval odídencovi ubytovanie, čestné prehlásenie, prípadne iné dokumenty, ktoré si štát, resp. obec vyžiada.

Kto bude vyplácať príspevok?

Príspevok bude oprávnenej osobe vyplácať obec – na účet v banke alebo v hotovosti. K výplate finančných prostriedkov prenajímateľovi dôjde až po tom, ako obec tieto finančné prostriedky dostane od ministerstva vnútra.

Lehoty:

  • do 5 pracovných dní po skončení kalendárneho mesiaca prenajímateľ odovzdá obci výkaz;
  • obec zosumarizuje všetky výkazy a spracuje ich do jednotného prehľadu o uplatnených príspevkoch, ktorý sa zašle ministerstvu vnútra do 15. dňa v kalendárnom mesiaci;
  • ministerstvo vnútra  po verifikácii a spracovaní prehľadov poukáže príslušnú sumu obci do konca kalendárneho mesiaca; 
  • obec vyplatí príspevky prenajímateľom do 5 pracovných dní od prijatia prostriedkov od ministerstva.